Toevoegen aan favorieten

In het kort

De studenten kiezen in groepjes zelf een eHealth toepassing die zij presenteren / demonstreren aan medestudenten, bijvoorbeeld als onderdeel van het vak 'verpleegtechnische vaardigheden'.

Wat je gaat leren

Studenten verdiepen zich zelfstandig a.d.h.v. vragen in een bepaalde, zelfgekozen eHealth toepassing. Door het geleerde onderling te delen en te bediscussiëren, wordt efficiënt kennis opgedaan over meerdere toepassingen. De competentie presenteren speelt een grote rol bij deze lesactiviteit.

Voorbereiding

Bekijk de opdracht zoals deze beschreven is bij werkwijze en bedenk hoe de je opdracht concreet uitzet en wat jouw verwachtingen zijn. Hoe groot wil je de groepen hebben? Hoe wil je dat het presenteren? Wat doen studenten op school wat is huiswerk? Laat je studenten zelf een toepassing kiezen of maak jij de verdeling?

Werkwijze

Hieronder volgt een lijst met eHealth toepassingen waar studenten elkaar een presentatie over kunnen geven. Per toepassing is een aantal vragen toegevoegd als startpunt van eigen onderzoek en uitwerking van de presentatie / demonstratie / discussie. Let op, de gegeven vragen zijn suggesties en zeker niet verplicht of uitputtend. Je kunt ook naar de vragen kijken bij de andere categorieën, mogelijk levert je dat ook ideeën op. Een aantal vragen kun je wellicht ook gebruiken voor discussie met je toehoorders, maak het interactief. Met goed zoeken op internet is veel materiaal (achtergrondinformatie, voorbeelden, demo’s (plaatjes, video, animatie, interactieve websites), toepassingen in de zorg, etc.) te vinden, zeker als je ook eens naar Engelstalige materiaal zoekt. Misschien kun je ook iets meenemen en ter plekke demonstreren. Dat zou heel mooi zijn.

Zorg- en sociale robots (Zora, Paro, Justocat, etc.)

 • Bij welke doelgroepen kunnen zorgrobots een positieve rol spelen? Waarom?
 • Waarvoor kunnen zorgrobots worden ingezet? Zijn er verschillende categorieën robots te onderscheiden?
 • Voorbeelden van specifieke zorgrobots? Wat kunnen deze robots?
 • Hoe zet je zo’n robot in als hulpverlener?
 • Wat vraagt het van de zorgorganisatie om zorgrobots in te kunnen zetten? (denk aan opladen, hygiëne, toewijzing aan cliënten, toezicht etc.)
 • Hoe reageren cliënten op zorgrobots?
 • Zijn er onderzoeken gedaan naar effecten van zorgrobots? Wat waren interessante uitkomsten?
 • Kun je wat laten zien, bijv. filmpjes?

Beeldzorg (Telepresence, software voor tablets, Talkmehome)

 • Hoe verloopt een zorgcontact via beeldbellen?
 • Kan dit met skype of is het beter specifieke software (bijv. van FocusCura) te gebruiken? Waarom?
 • In welke domeinen van zorg wordt beeldbellen toegepast?
 • Kun je voorbeelden geven waarin beeldbellen structureel wordt ingezet?
 • Is het ook geschikt om bij technische handelingen mee te kijken, te instrueren?
 • Is het geschikt ter observatie, bijv. van een wond?
 • Voor welke doelen is beeldbellen geschikt om in te zetten?
 • Waarvoor is beeldbellen minder geschikt?

Valpreventie/-detectie

 • Welke vormen van valdetectie zijn er? Welke technieken worden daarbij ingezet?
 • Op welke wijze moet de valdetectie worden aangebracht? Welke instructie moet aan de cliënt meegegeven worden?
 • Op welke wijze wordt valdetectie geïntegreerd in het zorgproces; hoe wordt zorgopvolging gewaarborgd?
 • Naar wie gaat het alarm? Kan het ook in eerste instantie naar een mantelzorger gaan?
 • Is het ook mogelijk iets aan valpreventie te doen m.b.v. ict? Zo ja, hoe en wat?
 • Hoe wordt het gebruik van valdetectie geïndiceerd? Zijn er hulpmiddelen om valrisico in kaart te brengen? Zo ja, bij welk risico zou je valdetectie in willen zetten?

Dwaalpreventie/-detectie (Buiten, binnen etc…)

 • Welke vormen van dwaalpreventie zijn er?
 • Welke vormen van dwaaldetectie zijn er?
 • Hoe werkt het technisch gezien (globaal)? Van één of enkelen vormen.
 • Kan het met de huidige consumentenelektronica? Smartphone etc.
 • Welke vormen zijn bij welke doelgroepen toepasbaar?
 • Wat moet allemaal geregeld worden door een zorgorganisatie om het verantwoord in de zorg in te kunnen zetten?
 • Welke rol heeft een verpleegkundige bij het juist inzetten van dwaaldetectie—preventie bij een cliënt?
 • Zijn er vormen van dwaaldetectie die goed werken bij dementie?
 • Werkt het 100%?
 • Leidt het tot meer of minder bewegingsvrijheid voor cliënten? Wat is het alternatief?

Medicatie (medido, robots, intelligente medicatiebox, controle boomerweb)

 • Welke mogelijkheden zijn er zoal om techniek in te zetten bij medicatiegebruik?
 • Op welke wijze draagt een techniek bij aan medicatieveiligheid?
 • Welke technieken kunnen in welke fase van de gehele medicatievoorschrijf- en toedieningsketen worden ingezet? Welke rollen hebben verschillende partijen hierin (arts, apotheek, verpleegkundige, patiënt)?
 • Zijn er toepassingen die zelfzorg door cliënt ondersteunen?
 • Zijn er toepassingen die hulpverleners ondersteunen in het juist kiezen, bereiden en toedienen van medicatie bij de juiste persoon?
 • Kan medicatieverantwoording met technologie geheel geautomatiseerd plaatsvinden? Leg uit.

Zorgdossiers voor cliënten (inzage cliënt in eigen dossier, persoonlijk gezondheidsdossier)

 • Kun je een aantal voorbeelden geven van persoonlijke gezondheidsdossiers?
 • Waar zijn ze voor bedoeld?
 • Wat kun je er als cliënt in kwijt?
 • Voor welke doelgroepen zijn deze dossier in het bijzonder interessant? Waarom?
 • Wat moet / kan een hulpverlener met de informatie in het persoonlijk gezondheidsdossier?
 • Kunnen persoonlijke gezondheidsdossiers gekoppeld worden aan de patiëntendossiers van hulpverleners?
 • Zijn er tegenwoordig mogelijkheden om als patiënt eigen gegevens in te zien die de hulpverlener in het zorgdossier van de persoon heeft geplaatst? (in ziekenhuis, psychiatrie, ouderenzorg, thuiszorg).
 • Bestaat zoiets ook voor mantelzorgers die gegevens in kunnen zien van de persoon waarvoor zij zorgen?
 • Bestaat zoiets ook voor wettelijk vertegenwoordigers van bijv. jonge kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of dementie zodat zij zich ook op afstand van de instelling dagelijks op de hoogte kunnen houden?

Thuiszorgtechnologie (bed-/stoelmat, bewegingsmelder, valpreventie, slimme sensor etc, camera)

 • Kun je voorbeelden geven van sensoren in de thuis- c.q. leefomgeving van cliënten (niet op het lichaam) waarmee cliënten ‘in de gaten’ kunnen worden gehouden?
 • Hoe gaat het doorgeven van signalen op hoofdlijnen in zijn werk?
 • Welke rollen hebben hulpverleners, mantelzorgers en zorgcentrales bij alarmopvolging?
 • Is thuiszorgtechnologie een zegen of een vloek vanuit menselijk perspectief?
 • Welke rol heb je als verpleegkundige in het juist en zinvol gebruik van deze sensoren?
 • Welke rol speelt privacy in dit kader?
 • Vindt je het gebruik van camera’s geoorloofd? Wanneer wel, wanneer niet?
 • Hoe kun je er voor zorgen dat je geen / beperkt aantal valse alarmen doorkrijgt?
 • Hoe kun je er voor zorgen dat je vrijwel altijd een alarm doorkrijgt als er echt iets aan de hand is?
 • Hangen bovenstaande twee vraagstukken met elkaar samen? Leg uit.

Sensoren voor lichamelijke functies (bewegingstrackers, hartslagmonitoring, slaappatroon etc.)

 • Wat kan er aan het lichaam tegenwoordig zoal gemeten worden met sensoren die je overal mee naar toe kunt nemen?
 • Wat is vooral interessant voor het individu zelf?
 • Wat is ook interessant voor hulpverleners?
 • Voorbeeld is hartrevalidatie thuis op basis van monitoring op afstand. Het Hartcentrum van Isala is daar actief mee bezig. Kun je daar meer informatie over vinden? Hoe gaat de revalidatie dan in zijn werk?
 • Kun je andere voorbeelden vinden waarin (thuis)monitoring onderdeel is van het behandel-/zorgtraject?
 • Hoe verandert dit soort toepassingen de zorg?
 • Welke rol hebben hulpverleners/verpleegkundigen bij monitoring op afstand?

Zelfmeetinstrumenten (digitale weegschaal, bloeddrukmeter, glucosemeter)

 • Welke instrumenten zijn er zoal? Selecteer een aantal om verder toe te lichten.
 • Wat moet de zorgvrager zelf doen?
 • Welke instructies hoort de hulpverlener te geven aan de zorgvrager voor betrouwbare, bruikbare meetwaarden?
 • Is automatische koppeling mogelijk met een EPD/ECD
 • Heeft de hulpverlener toegang tot de gemeten waarden? Hoe?
 • Krijgt de zorgvrager zelf een overzicht van de gemeten waarden? Hoe?
 • Hoe wordt het ingepast in de gehele zorgdienst?
 • Moet een hulpverlener alle individuele meetwaarden controleren?
 • Geeft het systeem een advies / waarschuwing bij afwijkende waarden?
 • Wanneer / hoe / aan wie geeft het systeem een advies / waarschuwing?

Wondzorg (Wondapp, wondcamera)

 • Welke technologieën zijn er om verschillende aspecten van wondzorg te ondersteunen / optimaliseren?
 • Kun je voorbeelden van camera’s vinden die een wond kunnen analyseren?
 • Welke rol heeft een verpleegkundige om zo’n camera betrouwbaar in te zetten?
 • Op welke wijze draagt dit soort toepassingen bij een de professionalisering van wondzorg?
 • Maakt dit soort toepassingen de functie van wondzorgverpleegkundige/-consulent overbodig, of kan de deskundigheid van de wondzorgverpleegkundige juist beter worden benut?
 • Hoe kan de wondzorgverpleegkundige door technologie op afstand worden ingeschakeld / opgenomen in het zorgproces?
 • Voor welk type wonden is dit vooral nuttig?
 • Is het nodig dit voor alle wonden te (gaan) gebruiken? Wanneer heeft het toegevoegde waarde, en wanneer is het een last?
 • Zou je het standaard willen voorschrijven ter borging van kwaliteit van (wond)zorg?

    Online therapie

 • Wat zijn voorbeelden van online therapieën waar verpleegkundigen weet van moeten hebben? Waarom?
 • Hoe gaat online therapie in zijn werk?
 • Wat moet de cliënt regelen?
 • Wat wordt van de cliënt verwacht?
 • Heeft een verpleegkundige hierin een ondersteunende rol?
 • Wat is er bekend over de effectiviteit van verschillende therapieën (‘evidence’)?
 • Wat zijn voor- en nadelen van deze vorm van therapie / behandeling?
 • Zijn er ook hulpverleners c.q. verpleegkundigen betrokken bij de therapie?
 • Wat zou de rol van een wijkverpleegkundige kunnen zijn bij (de keuze voor) online therapie door de cliënt?

Tips / trucs / leuke weetjes / variaties

 • Het mooiste is als studenten de eHealth toepassing echt kunnen demonstreren. Indien dat niet mogelijk is, kunnen studenten ander demomateriaal gebruiken: filmpjes (evt. zelfgemaakt), animaties, foto's etc.
 • Het gaat niet alleen om een gebruiksaanwijzing, maar ook om de context waarin het toegepast kan worden. De vragen helpen hierbij.
 • De docent hoeft zelf niet over kennis en vaardigheden te beschikken van allerlei eHealth toepassingen maar kan het geheel goed begeleiden door de juiste vragen te stellen.
 • Klik hier voor een filmpje met tips voor hoe je een presentatie goed kunt beginnen.